19/1/16
INCORPORACIÓ A LA BORSA DE PERSONAL DOCENT DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENTInformació sobre la DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS REQUISITS I DEL BAREM I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DELS MÈRITS que estableix la normativa d'accés a la borsa de personal docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre)


1. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, s’ha de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si no, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos el document acreditatiu ha de ser vigent.

2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
En el cas de presentar l’expedient acadèmic dels estudis realitzats, s’hi ha d’adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent  dels drets d’expedició del títol. Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, cal adjuntar l’homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió de  mestre o de professor d’educació secundària d’acord amb el que estableix el Reial  decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de  setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, A la credencial expedida pel Ministeri d’Educació haurà de constar expressament l’especialitat que pot impartir.

3. Exclusivament per als cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors d’escoles oficials d’idiomes, original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes o del certificat d’aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l’educació o el títol d’especialització didàctica. També podrà justificar-se mitjançant el resguard d’haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del títol de màster s’al·legui experiència docent efectiva, aquest fet s’ha d’acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vist-i-plau del director del centre, si es tracta d’un centre públic. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat,l’esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció d’Educació, o pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d’altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord amb els seus estatuts. En tots els casos haurà de constar el nivell en el qual s’han prestat serveis.

4. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. Els candidats que no posseeixen la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública al seu estat d’origen, (la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud i per tant no s’ha de presentar cap document específic sinó que només s’ha de signar)

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Certificat mèdic ordinari i actualitzat acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat a què s’opta.

7. Certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. (ATENCIÓ: de manera excepcional, s’ha prorrogat el termini per presentar aquesta certificació fins al 23 de març de 2016)BAREM I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DELS MÈRITS

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat.

1. Experiència docent (màxim 18 punts)

Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida pel/per la directora/a del centre corresponent, amb el vist-i-plau de la Inspecció d’Educació, i pel/per la cap del servei de personal docent dels serveis territorials corresponents, o bé pel/per la secretari/a del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.
Per als serveis prestats fora del Departament d’Educació s’ha d’acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.
Per poder computar els serveis prestats als becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, caldria que la universitat on els ha prestat certifiqui que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d’un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents).
També computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d’infants i com a professorat d’estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

 2. Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic del títols al·legats (sempre que en l’expedient acadèmic consti la nota mitjana).
Es valora exclusivament la nota mitjana dels títols al·legats com a requisit de titulació que preveu l’apartat 1.1.e) de l’annex 1 de la Resolució, tal i com a continuació s’indica:
-De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
-De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.

Documents justificatius: expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana.

En el cas que en la nota mitjana de l’expedient acadèmic no hi figurin les expressions numèriques completes, s’aplicaran les equivalències següents:
Aprovat: 5 punts.
Bé: 6 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.

2.2 Per cada títol de doctor, 5 punts, màxim 10 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas,
de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre
de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988)
.
2.3 Per titulacions universitàries, màxim 20 punts.

2.3.1 Per cada titulació universitària de primer cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

2.3.2 Per cada titulació universitària de segon cicle, 5 punts, màxim 10 punts.
La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica. Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d’esmentar que ha superat el primer cicle.

2.4 Per titulacions de les escoles oficials d’idiomes o equivalents:

2.4.1 Per cada certificat de nivell intermedi o equivalent, 1 punt.
Són vàlids altres certificats equivalents al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat, d’aptitud o equivalent d’escoles oficials d’idiomes, 2 punts.

Són vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. La puntuació corresponent a una titulació de nivell avançat no és acumulable a la del nivell intermedi de la mateixa titulació.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica corresponent.
2.5 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d’un mínim de 15 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats, 0,5 punts per cada 15 hores acreditades. Puntuació màxima 5 punts.

En aquest apartat es valoren, tant haver participat com haver impartit, cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d’Educació o del de Benestar i Família o bé organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d’Educació, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d’Educació i Ciència; així com els diplomes de postgrau o màsters finalitzats.
Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’accepta cap certificació que no les inclogui). Per els cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l’entitat col·laboradora corresponent hi ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l’esmentat pla, i hi ha d’indicar la resolució de reconeixement.
En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.
En el cas dels cursos de postgrau i màsters, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació
acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, on constin les hores de
durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició. En qualsevol cas, és imprescindible especificar les hores de durada del postgrau o màster.


INFORMACIÓ SOBRE EL CONTINGUT I PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (ANNEX 1.3)

3.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona que en cada cas hagin estat demanats com a preferents, comproven la documentació justificativa aportada pels candidats i revisen la valoració dels mèrits al·legats, assignant-los la puntuació que els correspongui.

Abans de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds,la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu fa pública la resolució que declara aprovada la llista provisional d’ admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions. En aquesta llista, que s’ha d’exposaren el tauler d’anuncis dels serveis territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona i del Departament d’Educació i a l’adreça d’Internet: http://www.gencat.cat/educacio,hi ha de constar, almenys, les dades següents:

Cognoms i nom.
Número del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat, en el cas que no
tingui l’espanyola.
Especialitats per a les quals estigui capacitat i pugui impartir.
Titulació acadèmica.
Puntuació total obtinguda desglossada en els apartats i subapartats que configuren el barem.
Número d’ordre que ocupa a la llista.
Àrea territorial sol·licitat com a preferent.
Motiu d’exclusió dels candidats provisionalment exclosos.

L’ordenació dels participants es farà d’acord amb la puntuació total obtinguda i en el cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

a) Més puntuació als apartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex.
b) Més puntuació als subapartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests figuren al barem de l’annex 3.
c) Més edat.

3.2 Termini de reclamacions i de presentació de documentació acreditativa de
mèrits al·legats
S’ha d’obrir un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de l’exposició de la llista provisional d’ admesos i exclosos, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes davant els serveis territorials o el Consorci d’Educació e Barcelona que hagin demanat com a preferent o presentar, si s’escau, documentació justificativa de mèrits ja al·legats en la sol·licitud de participació sempre que aquests hagin estat assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses.
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu estima o desestima les reclamacions presentades i admet, o no, la nova documentació justificativa lliurada, mitjançant la resolució en què es faci pública la llista definitiva d’ admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions en centres docents públics d’ensenyaments no universitaris dependents del Departament d’Educació. La llista esmentada s’exposa en el tauler d’anuncis del Departament d’Educació, en els dels serveis territorials, en el del Consorci d’Educació de Barcelona i també pot consultar-se mitjançant l’adreça d’Internet anteriorment esmentada.

Amb la publicació de la llista definitiva s’entenen resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideren efectuades les notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Una vegada elevada a definitiva la llista baremada, el número d’ordre assignat a cada candidat no es modificarà durant el curs escolar i en cap cas es valoraran nous mèrits.
Si en qualsevol moment arriba a coneixement de l’Administració que algun dels mestres o professors nomenats per cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat
o substitucions ha comès falsedat en la presentació dels documents justificatius,
se li rescindirà el nomenament, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i, si escau, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.


CGT ENSENYAMENT TARRAGONA-DEIXEM DE SER UNA ILLA
GENER 2016 No hay comentarios:

Publicar un comentario