9/8/16

[REUNIÓ INFORMATIVA] LA VARIANT LA SELVA DEL CAMP-ALMOSTER: SÍ A LA MILLORA, NO A LES DUES CARRETERESLa Plataforma en Defensa del Territori, amb el suport de la Unió de Pagesos i el GEPEC, està tirant una campanya per informar de la intenció de la Diputació de Tarragona de construir una carretera nova entre La Selva i Almoster i alhora explicar la seva oposició a l'execució d'aquesta nova variant. La Plataforma defensa l'ampliació de la carretera actual, en comptes de la construcció d'una totalment nova que implicaria una nova agressió al territori i a més a més lamenta que s'hagi aprovat la partida pressupostària per realitzar aquest projecte sense cap consens des dels Ajuntaments d'Almoster i La Selva del Camp cap a la població. 

Fins al dia d'avui s'han realitzat 2 assemblees a La Selva del Camp amb bon nivell d'assistència i avui a les 9 del vespre hi haurà la tercera a la població d'Almoster.

La convocatòria d'avui coincideix amb el període de presentació d'al·legacions, que s'acaba el 26 d'agost i per tant es facilitarà la documentació perquè les puguin signar, tant les entitats com persones a nivell individual.

RESUM DEL CONTINGUT DE LES AL·LEGACIONS
Assumpte: Al·legacions a l’Estudi informatiu del condicionament de la carretera T3231, variant d’Almoster i el seu Document ambiental 
 
No es pot estar més d’acord amb la necessitat de procedir a la construcció d’un pas alternatiu a l’actual cruïlla d’ Almoster per les carreteres T-3231 i TV-7048. De fet, la pervivència de la cruïlla a través dels carrers del poble i de la seva zona urbana es ara per ara un anacronisme, més enllà de la problemàtica associada: la barreja de tràfic urbà amb tràfic de pas posa en evidència la manca de seccions adequades en els carrers del nucli, indueix a riscos en la convivència de trànsit rodat i de vianants i genera inconvenients de tota mena derivats de l’activitat residencial pròpia d’un  nucli rural petit simultània amb la circulació de pas.  

Dit això, entenem perfectament que es construeixi la variant i que s’eviti la cruïlla d’Almoster pel tràfic de pas, que com veurem es ben reduït. Ara bé, això no justifica una actuació desproporcionada en el territori.
Cal no menysprear l’afectació al territori, però cal que la ferida territorial que creï el nou vial tingui en compte quant de torturat està ja el territori agrícola al camp de Tarragona. I que el resultat final representi una millora de qualitat no només per als usuaris de la via sinó pels habitants, propietaris i  veïns dels terrenys afectats, tant urbans com no urbans, del vial en qüestió.
No entenem la poca sensibilitat  de la nostra Administració amb la destrucció del territori i que no es valori en l’estudi d’impacte ambiental el fet que significa construir un vial paral.lel a l’actual allà on ja n’hi existeix un. Tal com deia Oscar Wilde : “ Tothom sembla conèixer el preu de les coses, però s’han oblidat del seu valor. Valor i preu no son sinònims”. Sovint acabem confonent els compromisos polítics amb el que necessitem o el que ens convé com a poble.
El fet de que les alternatives 1 i 2 deixin una carretera existent en bones condicions (en aquest cas la T 3231) amb una secció de 4,50 metres  “per a una circulació més segura de ciclistes i vianants”. Per cert, amb el conseqüent –i no considerat- doble cost de manteniment. I obviant que per aquesta carretera actual hauran de seguir circulant automòbils per accedir a les finques i conreus. És difícil acceptar que aquest sigui un criteri en front a l’agressió territorial i a l’activitat que representa desdoblar dues infraestructures per als tràfics, separades una de l’altra una distància mitja de tant sols 90 metres en una longitud  de 1,15 km (entre el PK 1,400 i el PK 2,550) i pràcticament a tocar i separades un màxim de  30 m en un tram addicional de 740 m (PK 2,560 a PK 3,300).
- La demanda de la nova carretera es molt reduïda en el tram de variant (IMD de aproximadament 300 veh./dia) i les hipòtesi de creixement semblen inconsistents tant amb l’evolució històrica com amb les previsions del planejament urbanístic; 
- Tenint en compte la curta longitud del tram, la velocitat de projecte es desproporcionada respecte a de les vies d’accés alimentadores de la nova variant; 
- L’Estudi d’Impacte Ambiental no té en compte l’impacte territorial de mantenir dues infraestructures paral·leles en els 1900 metres finals de l’actuació, amb una d’aquestes infraestructures (l’actual) reduïda a un ús marginal; 
- El mateix Estudi d’Impacte Ambiental no valora l’ocupació permanent de sól  ni afectació de la nova variant en el canvi dels usos i costums locals ni la pèrdua de sòl agrícola, actiu que els POUM dels municipis afectats pretenen protegir; 
- Per aquestes raons, l’ Estudi d’Impacte Ambiental sembla adreçat a defensar amb arguments ben poc sòlids l’alternativa més econòmica, quins costos no semblen ben incloure el doble manteniment; 
- L’únic factor que fa preferible l’alternativa 2 (més agressiva) respecte de l’alternativa 3 (menys agressiva) es el cost dels serveis afectats, en particular el desplaçament de la canonada del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), quin cost d’execució material es de poc més de 570 mil eur;
 - Tot i que la reposició d’aquesta canonada (sembla que) podria implicar unes servituds en el sòl sota el qual s’instal·laria (de les quals no hem trobat esment en el document), no es pot confondre una servitud ni que sigui permanent d’una canonada soterrada sota sòl agrícola amb la construcció d’un vial aglomerat de 6,3 metres d’amplada.   
Per tant, per tot l’ exposat, SOL·LICITEN 
- Que s’abandoni la duplicació de la carretera entre Almoster i La Selva, es a dir la denominada alternativa 2; 
- Que es seleccioni l’alternativa 3, que comporta millorar la carretera pel seu recorregut actual, com a  la millor de les alternatives possibles més enllà de la variant d’ Almoster; 
- Que, si cal,  s’analitzi en detall la forma de reduir el sobre cost  dels serveis afectats, conjuntament amb el CAT, per tal de disminuir el seu impacte i limitar d’aquesta manera el diferencial econòmic que representa; 
- Que, tenint en compte el perfil de demanda esperat i la seva evolució,  es valori ajustar la velocitat de projecte a 60 km/h o canviar  lleugerament alguns dels paràmetres de traçat per a compensar millor les terres i ajustar els costos de les estructures projectades, a costa de disminuir total o parcialment la velocitat específica i/o fins i tot la secció del tram; 
- Que, de la mateixa manera, es revisin les hipòtesi i es refaci de nou l’Estudi d’Impacte Ambiental tenint en compte tots els factors omesos en l’Estudi Informatiu sotmès a informació pública.   

Creiem que els efectes territorials i sobre l’activitat derivades del fet de mantenir dues infraestructures paral·leles (i una d’elles d’ús marginal) no es troben compensats en aquest cas  ni per la magnitud de les obres a realitzar, ni pel tràfic actual o previst, ni pels estalvis de temps a aconseguir. I que els Estudis d’Impacte inclosos en el document d’informació pública obvien el gravíssim efecte de l’ocupació INNECESSÀRIA de sòl rural i agrícola per les noves infraestructures, en el que podríem denominar una evident manca de "respecte ambiental”, concepte del tot subjectiu que no pot ser del tot inconsiderat i que a l'hora de manipular el territori s'ha de tenir sempre en compte. 
Cal fer un bon us del sòl, no abusar de la seva disponibilitatAfegim aquest correu per les persones que no podeu assistir a la reunió, però esteu interessades en donar suport i signar les al·legacions: ho.permetrem@gmail.com

Plataforma en Defensa del Territori

8/8/16

[COMUNICAT] El Síndic afirma que l’article del director del “Diari de Tarragona” “és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”

El Síndic afirma que l’article del director del “Diari de Tarragona” “és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”
El Síndic de Greuges de Catalunya ha respost la queixa que la Secció Sindical d’Ensenyament Deixa de ser una Illa-CGT i la Federació Comarcal de la CGT del Baix Camp-Priorat van fer fa uns dies contra un article sexista escrit per Josep Ramon Correal, director del “Diari de Tarragona”. Correal posava en dubte la campanya contra les agressions de l’Ajuntament de Tarragona “Respecta’m” dient que quan una dona diu “no” pot voler dir que “sí” i que cal insistir.


La queixa, referenciada amb el número 5737/2016, ha tingut ja la seva contesta per part del Síndic, qui ha fet saber als denunciants que ha traslladat una resolució al director del diari suggerint-li que “en un futur tingueu en compte els principis i valors continguts en la Llei 17/2015, així com els que estableix la Llei 24/2008, del dret de els dones a eradicar la violència masclista, concretament en el seu article 22, sobre els continguts i publicitat amb relació a la violència masclista”. Alhora, el Síndic resta a l’espera del posicionament de Correal amb relació al suggeriment i l’informa que ha traslladat aquesta resolució a l’Institut Català de les Dones i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya “pel seu coneixement i als efectes oportuns d’acord amb l’establert en l’àmbit de les seves competències”.


El Síndic argumenta abans de fer el suggeriment que el contingut denunciat de l’article de Correal “no només és una qüestió de llenguatge, sinó que el fons mateix és de caràcter masclista i incita a l’assetjament de les dones”. Afegeix que “La voluntat de les dones no és interpretable, no és una qüestió relativa o que depengui de els circumstàncies o dels casos.” I conclou que “Estimular qualsevol conducta en contrari és afavorir l’assetjament i difondre missatges que desautoritzen les dones o les tracten vexatòria o objectualment.”

Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT
Secció Sindical d'Ensenyament de CGT "Deixem de ser una illa"


8 d'agost de 2016